Po C# Source Generátoroch pokukujem odkedy boli predstavené spolu s .NET 5 a C# 9. Plánujem ich využiť na odbúranie učitých “boilerplate” v naších projektoch. Na zoznámenie mi to však prišlo celkom veľké sústo a tak som si vymyslel ToString generátor 😉.

Prečo ToString?

Častokrát robievam pri zložitejšom debugovaní to, že si overridujem metódu ToString. (Kto z nás to niekedy neurobil? 🙄) Keď bol predstavený nový record type, tak sa mi páčilo, že má túto metódu implementovanú tak, že tam vidím všetko podstatné. Preto som si povedal, že Source Generators vyskúšam tak, že si spravím generátor, ktorý implementuje ToString za mňa.

[ToString()]
public partial class Person
{
  public int Id { get; set; }

  public string Name { get; set; }

  public Foo Foo { get; set; } = new Foo()
  {
    Id = 1,
    Bar = "bar",
    Created = DateTime.Now,
    Name = "somebody"
  };
}

[ToString()]
public partial class Foo
{
  public int Id { get; set; }

  public string Bar { get; set; }

  public string Name { get; set; }

  public DateTime Created { get; set; }
}

var p = new Person() { Id = 1, Name = "Nobody" };
Console.WriteLine(p); 
//Output:
//Person {Id = 1, Name = Nobody, Foo = Foo {Id = 1, Bar = bar, Name = somebody, Created = 24. 4. 2021 20:39:04}}

Source Generators

V krátkosti. Source Generators sú súčasťou Roslyn kompilátora. Umožňujú vkladať kód do procesu kompilácie za účelom vygenerovania nových súborov (tried), ktoré budú kompilované súčasne s vaším kódom. Viac info napríklad v tomto blogu.

V aktuálnej verzii sa môžu generátory spúšťať už počas editovania vaších zdrojákov, bez nutnosti spustenia kompilácie. Tým pádom už pri zmene vaších zdrojových súborov sa vygeneruje nová verzia generovaných súborov.

Ako si spraviť vlastný Source Generator?

V prvom kroku si vytvoríme štandardný .NET Standard projekt.

dotnet new classlib -f netstandard2.0

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

 <PropertyGroup>
  <TargetFramework>netstandard2.0</TargetFramework>
  <LangVersion>preview</LangVersion>
 </PropertyGroup>

 <ItemGroup>
  <PackageReference Include="Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Workspaces" Version="3.8.0" />
  <PackageReference Include="Microsoft.CodeAnalysis.Analyzers" Version="3.3.1" PrivateAssets="all" />
 </ItemGroup>

</Project>

Následne si už môžeme do projektu pridať vlastný generátor:

namespace MMLib.ToString.Generator
{
  [Generator]
  public class ToStringGenerator : ISourceGenerator
  {
    public void Execute(SourceGeneratorContext context)
    {
      // Source generator
    }

    public void Initialize(InitializationContext context)
    {
      // Some initialization
    }
  }
}

Váš generátor musí byť odekorovaný atribútom [Generator] a implementovať interface ISourceGenerator. Tento interface je jednoduchý.

Metóda Initialize je volaná raz a pomocou nej môžete inicializovať vaše pomocné štruktúry, analyzovať kód, nachystať si čo potrebujete. V mojom prípade registrujem vlastný ToStringReceiver pomocou ktorého identifikujem triedy označené mojim atribútom [ToString].

public sealed class ToStringReceiver: ISyntaxReceiver
{
  private static readonly string _attributeShort = nameof(ToStringAttribute).TrimEnd("Attribute");
  private readonly List<ClassDeclarationSyntax> _candidates = new();

  public IEnumerable<ClassDeclarationSyntax> Candidates => _candidates;

  public void OnVisitSyntaxNode(SyntaxNode syntaxNode)
  {
    if (syntaxNode is ClassDeclarationSyntax classSyntax && classSyntax.HaveAttribute(_attributeShort))
    {
      _candidates.Add(classSyntax);
    }
  }
}

HaveAttribute je moja extension metóda na zistenie či trieda je odekorovaná daným atribútom:

 public static bool HaveAttribute(this ClassDeclarationSyntax classDeclaration, string attributeName)
  => classDeclaration?.AttributeLists.Count > 0
    && classDeclaration
      .AttributeLists
        .SelectMany(SelectWithAttributes(attributeName))
        .Any();

Takýto receiver môžete registrovať v metóde Initialize nasledovne:

public void Initialize(GeneratorInitializationContext context)
{
  context.RegisterForSyntaxNotifications(() => new ToStringReceiver());
}

Metóda Execute slúži na samotné generovanie. Najjednoduchšia implementácia môže vyzerať nasledovne:

public void Execute(GeneratorExecutionContext context)
{
  context.AddSource("myGeneratedFile.cs", SourceText.From(@"
namespace GeneratedNamespace
{
public class GeneratedClass
{
  public static void GeneratedMethod()
  {
    // generated code
  }
}
}", Encoding.UTF8));
}

Pomocou context.AddSource potrebujete pridať nový súbor s jeho názvom a obsahom. To ako vygenerujete váš obsah je čisto na vás. Stratégia, ktorá sa mi osvečila je v prvom kroku postaviť model toho čo idete generovať. V mojom prípade si zistiť veci ako, namespace, meno tiedy, modifikátor a zoznam properties. Na zistenie týchto vecí som si spravil extension metódy, ktoré sú v súbore RoslynExtensions.cs.

Keď máte model, tak vygenerovať obsah je už jednoduché. V mojom prípade by stačil aj StringBuilder a vyskladať si danú partial class ručne, ale keďže môj cieľ je vytvoriť kompexnejší generátor tak som sa rozhodol použiť Scriban ako templejtovací “framework”.

⚠ Aktuálne source generátory neumožňujú upravovať existujúci kód. Umožňujú iba vytvárať nové súbory. Preto pokiaľ chcete pridať novú metódu existujúcej triede, tak ju musíte vytvoriť ako partial.

Generovanie kódu s použitím Scriban-u môže vyzerať nasledovne:

internal static class SourceCodeGenerator
{
  public static string Generate(ClassModel model)
  {
    var template = Template.Parse(EmbeddedResource.GetContent("PartialClassTemplate.txt"));

    string output = template.Render(model, member => member.Name);

    return output;
  }
}

Šablóna PartialClassTemplate.txt

//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//   This code was generated by a tool.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------
{{
  count = Properties.size
  i = 1
}}

/// <summary>
/// Generated partial class for overriding ToString method.
/// </summary>
namespace {{Namespace}}
{
  {{ Modifier }} class {{ Name }}
  {
    /// <summary>
    /// Generated ToString override.
    /// </summary>
    public override string ToString()
      => $"{{ Name }} {%{{{}%}{{~ for prop in Properties ~}} {{prop}} = { {{~ prop -}} }
      {{-
        if i < count
          ", "
        end
        i = i + 1
      -}}
      {{- end -}}{%{}}}%}";
  }
}

Ok, s použitím StringBuilder-a by to v tomto prípade bolo jednoduchšie. Ale zámerne som si to chcel vyskúšať, keďže to budem chcieť použiť a tušil som problémy. A áno boli. Vysvetlím nižšie.

Finálny ToStringGenerator vyzerá nasledovne:

using Microsoft.CodeAnalysis;
using Microsoft.CodeAnalysis.CSharp;
using Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Syntax;
using Microsoft.CodeAnalysis.Text;
using System.Text;

namespace MMLib.ToString.Generator
{
  [Generator]
  public class ToStringGenerator : ISourceGenerator
  {
    public void Initialize(GeneratorInitializationContext context)
    {
      context.RegisterForSyntaxNotifications(() => new ToStringReceiver());
    }

    public void Execute(GeneratorExecutionContext context)
    {
      if (context.SyntaxReceiver is ToStringReceiver actorSyntaxReciver)
      {
        foreach (ClassDeclarationSyntax candidate in actorSyntaxReciver.Candidates)
        {
          (string fileName, string sourceCode) = GeneratePartialClass(candidate, context.Compilation);

          context.AddSource(fileName, SourceText.From(sourceCode, Encoding.UTF8));
        }
      }
    }

    private static (string fileName, string sourceCode) GeneratePartialClass(
      ClassDeclarationSyntax syntax,
      Compilation compilation)
    {
      CompilationUnitSyntax root = syntax.GetCompilationUnit();
      SemanticModel classSemanticModel = compilation.GetSemanticModel(syntax.SyntaxTree);
      var classSymbol = classSemanticModel.GetDeclaredSymbol(syntax) as INamedTypeSymbol;

      var classModel = new ClassModel(root.GetNamespace(), syntax.GetClassName(),
        syntax.GetClassModifier(), classSymbol.GetProperties());

      string source = SourceCodeGenerator.Generate(classModel);

      return ($"{classModel.Name}-ToString.cs", source);
    }
  }
}

Problém so Scriban-om, respektíve akoukoľvek knižnicou, ktorú chcete použiť je v tom, že Váš generátor nie je priamo súčasťou výslednej assembly Vášho projektu a pokiaľ to nezabezpečíte ináč, tak pri použití vášho generátora budete dostávať expcetion, že daná knižnica nebola nájdená. Musíte zabezpečiť aby sa daná knižnica dostala priamo do vašeho nuget balíčku.

<ItemGroup>
  <PackageReference Include="Scriban" Version="3.6.0" PrivateAssets="all" GeneratePathProperty="true" />
  <None Include="$(PkgScriban)\lib\netstandard2.0\*.dll" Pack="true" PackagePath="analyzers/dotnet/cs" Visible="false" />
</ItemGroup>

Bližšie vysvetlenie nájdete sem.

Po použití nuget balíku s generátorom, si môžete vygenerované súbory pozrieť priamo v Dependencies projektu.

dependencies

Odkazy