Posts

 • Azure Multi-Stage Pipelines (časť 1. a 2. - Build a Nasadenie)

  Azure DevOps umožňuje dva spôsoby, ako vytvoriť Continuous Deployment. Môžme použiť classic UI editor, alebo nový spôsob pomocou YAML súboru, kde jednotlivé kroky, job-y, stage verziujeme ako kód priamo v source control-e. Tento druhý spôsob sa nazýva Multi-Stage Pipelines. Pomocou Multi-Stage Pipelines dokážete vytvoriť proces nasadzovania od build-u, spustenia testov, nasadenia do rôznych prostredí (napríklad, Development, Staging, Production, …) rozdelením na takzvané stages. Práve tento spôsob si ukážeme v tomto poste.

 • How I started using the Visual Studio Online (Cloud IDE)

  Yes, I really mean Visual Studio Online. Not the DevOps, which until recently had exactly the same name (with the same domain). Maybe Microsoft still had a paid domain, so he decided to use it for the new “Cloud IDE” service. 😃

 • Ako som začal používať Visual Studio Online (Cloud IDE)

  Áno, naozaj som sa nepomýlil a mám na mysli Visual Studio Online. Nie akuálne DevOps, ktoré sa ešte nedávno presne rovnako menovalo (s rovnakou doménou). Asi mal Microsoft ešte stále zaplatenú doménu a tak sa ju rozhodol využiť pre novú službu “Cloudové IDE” 😊.

 • ASP.NET Core ApplicationPart & EvilController 😱

  Do you blindly trust third-party libraries? What if this package contains e.g. following code and you reference it in your ASP.NET Core project?

 • DateTimeProvider for unit testing

  When writing unit tests, you probably met with the question of how to test the method, the calculation of which is dependent on DateTime.Now. DateTime.Now always returns a new value according to the current time, so testing this method is not directly possible.

 • Deconstructors for non tuple types in C# 7.0 (SK)

  O tupple a o tom ako ich rozložiť v C# 7.0 sa popísalo veľa. Napríklad …

 • Deconstructors for non tuple types in C# 7.0

  There are a lot of articles about tupple and how to deconstruct them. See example

subscribe via RSS