KORM je rýchly a ľahko použiteľný “micro”-ORM framework. To prečo vznikol, aké sú jeho výhody respektíve nevýhody snáď napíšem niekedy nabudúce. Teraz sa povenujem tomu ako ho použiť v prípade, že sa v službe pripájate k viacerím databázam, respektíve máte multitenant systém, kde každý tenant je v samostatnej databáze.

KORM je možné integrovať do ASP.NET Core projektu pomocou nuget balíčku Kros.KORM.Extensions.Asp. Tento balíček vám umožní nakonfigurovať DI kontajner tak, aby ste mohli pohodlne injektovať IDatabase do vaších tried services.AddKorm(Configuration). Rovnako vám umožní používať databázové migrácie:

services.AddKorm(Configuration)
  .UseDatabaseConfiguration<MasterDbConfiguration>()
  .AddKormMigrations(o =>
  {
    o.AddAssemblyScriptsProvider(Assembly.GetEntryAssembly(), "Sample.KormMultipleDatabases.SqlScripts.MasterDb");
  })
  .Migrate();

Viac o migráciach nájdete priamo v dokumentácií.

Konfigurácia prebehne na základe nastavení connection stringu v konfigurácií:

"ConnectionStrings": {
 "DefaultConnection": "Server=ServerName\\InstanceName; Initial Catalog=database; Integrated Security=true"
}

Otázka nastáva ako to celé použiť v prípade, že máme viacero databáz, ku ktorým potrebujeme v rámci jednej služby pristupovať. V takomto prípade potrebujeme rozdielne connection stringy, rozdielne konfigurácie a taktiež rozdielne migračné scripty. Toto všetko KORM podporuje.

Connection string sa definuje štandardným spôsobom, kde ich je možné zadať viacero a pomenovať.

"ConnectionStrings": {
  "FirstDatabase": "Server=localhost;Database=FirstDatabase;Trusted_Connection=True;",
  "SecondDatabase": "Server=localhost;Database=SecondDatabase;Trusted_Connection=True;"
}

Extension metódu AddKorm je možné zavolať viackrát. Pre každú databázu zvlášť.

services.AddKorm(Configuration, "FirstDatabase")
  .UseDatabaseConfiguration<FirstDbConfiguration>()
  .AddKormMigrations(o =>
  {
    o.AddAssemblyScriptsProvider(Assembly.GetEntryAssembly(), "Sample.KormMultipleDatabases.SqlScripts.FirstDatabase");
  })
  .Migrate();

services.AddKorm(Configuration, "SecondDatabase")
  .UseDatabaseConfiguration<SecondDbConfiguration>()
  .AddKormMigrations(o =>
  {
    o.AddAssemblyScriptsProvider(Assembly.GetEntryAssembly(), "Sample.KormMultipleDatabases.SqlScripts.SecondDatabase");
  })
  .Migrate();

Pri takejto konfigurácií má každá databáza definovaný samostatný connection string, model builder a aj migračné scripty. Už ostáva len použiť KORM na prístup k databáze. Miesto injektovania IDatabase je potrebné injektnúť IDatabaseFactory.

public UsersController(IDatabaseFactory databaseFactory)
{
  _databaseFactory = databaseFactory;
}

A následne vyžiadať IDatabase.

[HttpGet]
public IEnumerable<User> GetAll()
{
  using IDatabase database = _databaseFactory.GetDatabase("FirstDatabase")
  database.Query<User>();
}

Multitenant architektúra

Trochu komplikovanejšie je to pri multitenant architektúre, kde každý tenant je v samostatnej databáze a tieto tenanty vznikajú dynamicky.

Tu je potrebné spraviť vlastnú podporu na strane vašej služby. Budete potrebovať spraviť vlastnú factory, ktorá vám poskytne potrebné IDatabase. Rozhranie môže byť veľmi jednoduché:

public interface ITenantDatabaseFactory
{
  IDatabase GetDatabase();
}

S implementáciou to je už o trochu zložitejšie. Potrebujete zabezpečiť aby sa spustili potrebné migrácie a vytvorila správne nakonfigurovaná IDatabase. Vychádzajme zo scenára, že máme jednu master databázu a pre každý tenant je samostatná databáza, ale so zhodnou štruktúrou a konfiguráciou. Názov tenantu je zhodný s názvom databázy a tento názov sa nachádza v ceste scheme://host/api/{tenant}/path.

Impelemtácia potom môže vyzerať nasledovne:

public class TenantDatabaseFactory : ITenantDatabaseFactory
{
  private static readonly ConcurrentDictionary<string, Builder> _builders = new ConcurrentDictionary<string, Builder>();
  private readonly KormConnectionSettings _connectionSettings;
  private readonly IServiceCollection _services;
  private readonly IHttpContextAccessor _httpContextAccessor;

  public TenantDatabaseFactory(
    KormConnectionSettings connectionSettings,
    IServiceCollection services,
    IHttpContextAccessor httpContextAccessor)
  {
    _connectionSettings = connectionSettings;
    _services = services;
    _httpContextAccessor = httpContextAccessor;
  }

  public IDatabase GetDatabase()
  {
    string name = GetTenantName();
    Builder builder = _builders.GetOrAdd(name, _ => new Builder(_connectionSettings, _services).Migrate(name));

    return builder.Build(name);
  }

  private string GetTenantName()
  {
    var route = _httpContextAccessor.HttpContext.GetRouteData();

    return route.Values.GetValueOrDefault("tenant").ToString();
  }

  private class Builder
  {
    private readonly KormConnectionSettings _connectionSettings;
    private readonly IServiceCollection _services;

    public Builder(KormConnectionSettings connectionSettings, IServiceCollection services)
    {
      _connectionSettings = connectionSettings;
      _services = services;
    }

    public Builder Migrate(string name)
    {
      new KormBuilder(_services, new KormConnectionSettings()
      {
        ConnectionString = _connectionSettings.GetConnectionString(name),
        AutoMigrate = true
      }).AddKormMigrations(o =>
      {
        o.AddAssemblyScriptsProvider(Assembly.GetEntryAssembly(), "Sample.KormMultipleDatabases.SqlScripts.TenantDb");
      })
      .Migrate();

      return this;
    }

    public IDatabase Build(string name)
      => Database.Builder
      .UseDatabaseConfiguration<TenantDbConfiguration>()
      .UseConnection(_connectionSettings.GetConnectionString(name))
      .Build();
  }
}

public static class KormConnectionSettingsExtension
{
  public static string GetConnectionString(this KormConnectionSettings value, string name)
    => value.ConnectionString.Format(name);
}

Názov tenantu získame z HttpContext-u.

private string GetTenantName()
{
  var route = _httpContextAccessor.HttpContext.GetRouteData();

  return route.Values.GetValueOrDefault("tenant").ToString();
}

Pre každý tenant si môžeme držať vlastný Builder, ktorý dostane upravený connection string. V prípade, že buidler neexistuje tak sa vytvorí a využije pôvodný KormBuilder aby spustil migráciu. Keď sa požiada o sprístupnenie IDatabase tak ho táto factory vytvorí prostredníctvom pôvodného buildera.

public IDatabase GetDatabase()
{
  string name = GetTenantName();
  Builder builder = _builders.GetOrAdd(name, _ => new Builder(_connectionSettings, _services).Migrate(name));

  return builder.Build(name);
}

appsettings.json v tomto prípade môže vyzerať nasledovne:

"ConnectionStrings": {
  "DefaultConnection": "Server=localhost;Database=MashaDb;Trusted_Connection=True;",
  "TenantDb": "Server=localhost;Database={0};Trusted_Connection=True;"
},

Tento príklad využíva to, že jednotlivý tenanti majú rovnaký connection string s tým, že sa mení len názov databázy. V praxy to pravdepodobne budete mať ináč. Budete mať connection string uložený niekde v KeyVault-e, poprípade budete mať master databázu, kde budete mať viace informácií o tom ako sa pripojiť na správnu databázu. To všetko tu samozrejme môžete použiť.

Konfgurácia DI kontajnera môže vyzerať nasledovne:

services.AddKorm(Configuration)
  .UseDatabaseConfiguration<MasterDbConfiguration>()
  .AddKormMigrations(o =>
  {
    o.AddAssemblyScriptsProvider(Assembly.GetEntryAssembly(), "Sample.KormMultipleDatabases.SqlScripts.MasterDb");
  })
  .Migrate();

services.AddScoped<ITenantDatabaseFactory>(f => new TenantDatabaseFactory(
  Configuration.GetKormConnectionString("TenantDb"),
  services,
  f.GetRequiredService<IHttpContextAccessor>()));
}

Toto všetko nastavíte raz, následné použitie je už jednoduché.

Napríklad:

[Route("api/{tenant}/[controller]")]
[ApiController]
public class WorksController : ControllerBase
{
  private readonly ITenantDatabaseFactory _databaseFactory;

  public WorksController(ITenantDatabaseFactory databaseFactory)
  {
    _databaseFactory = databaseFactory;
  }

  [HttpGet]
  public IEnumerable<Work> GetAll()
  {
    using IDatabase database = _databaseFactory.GetDatabase();

    return database.Query<Work>();
  }
}

Odkazy